درباره ما

ﺑﺎ ﺳﻼم اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﻣﻌﺮوض ﻣﯿﺪارد ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻮﯾـــﺎﭼﻮب ﺳــــﻮرﯾﻦ ﻓﻌــﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را درزﻣﯿﻨـﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺒﻠﻤـــﺎن اداري ، دﮐﻮراﺳﯿﻮن داﺧﻠﯽ و ﺗﺠﻬـﯿﺰات اداري ﺑﺎ ﺑﻬـــﺮه ﮔﯿﺮي ازﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺘﺨﺼـﺼﯿـﻦ اﯾﻦ ﺣــﻮزه و اﺳﺘﻔﺎده از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺳﺎل 1380 آﻏﺎز ﻧﻤﻮده و اﻓﺘﺨﺎر دارﯾﻢ در اﯾﻦ 19 ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ، اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ در ﮐـــﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﯿﻢ . اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﺧﻮد را در اراﺋﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ، ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﮑﺎر ﺑﺴﺘﻪ و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را دراوﻟﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق آﻣﺎدﮔﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺟﻬﺖ ﻫﻤـــﮑﺎري و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿـــﻼت وﯾﮋه ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﺖ اﻻﻣﺮ اﻋﻼم ﻣﯿﺪارﯾﻢ. ﺿﻤﻨﺎ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر آن ﺑﺰرﮔﻮار رزوﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ اﯾﻔﺎد ﻣﯿﮕﺮدد. اﻣﯿﺪ اﺳﺖ درﺳﺎﯾﻪ ﻟﻄﻒ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎي ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﯿﻢ